اخبار
دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
 
سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت استفاده دانشجویان و اساتید و کارکنان راه اندازی شد.
www.labbayk.ir
www.labbayk.ir
ezdevaj.nahad.ir
ezdevaj.nahad.ir
ec.nahad.ir
ec.nahad.ir