اخبار
يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
 
آیا ائمه (ع) در محیط، فرا انسانی فکر میکنند؟ آیا بر همه چیز آگاهی دارند و نادانی در هیچ زمینه ای به آنان راه ندارد؟ آیا بر همه چیز ولایت دارند؟
با توجه به حدیث معروف که «هرکس امام زمان خود را نشناسد، چنانچه بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است» - این شناخت چه ویژگی هایی دارد و چگونه حاصل می شود؟